Begrotings­follow-up en
overheids­opdrachten

BRUGEL staat zelf in voor het administratief, financieel en boekhoudkundig beheer. BRUGEL formuleert een begrotingsvoorstel, deelt dit mee, ter informatie, aan de minister die bevoegd is voor energie en houdt zich aan de circulaires van de minister van Begroting. Met respect voor de onafhankelijkheid van de regulator ten opzichte van de regering werd ons begrotingsvoorstel aan het parlement overgemaakt, dat over onze begroting heeft gestemd.

BRUGEL geniet twee dotaties, één voor de opdrachten inzake ENERGIE en één voor de opdracht met betrekking tot de controle van de prijs van het WATER. In 2020 bedroeg de regionale dotatie voor Energie 3.876.000 euro. Dit bedrag is afkomstig uit het Energiefonds en is lager dan het plafond van 15% dat door de ordonnantie is vastgelegd. De dotatie voor WATER bedroeg 1.201.000 euro.

Onze tool voor boekhoud- en begrotingsbeheer maakt een onderscheid tussen de begrotingen per sector (water of energie), vakgebied (groene stroom, tarieven, netten ...) en per project. Onze rekeningen zijn ook zo gedetailleerd mogelijk om de maximale transparantie van onze uitgaven te garanderen. Zoals bij alle Brusselse ION’s het geval is, is de thesaurie van BRUGEL gecentraliseerd op een regionale rekening, terwijl de transacties worden uitgevoerd van een eigen rekening die automatisch in evenwicht wordt gebracht.

Krachtens de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle wordt BRUGEL gelijkgesteld met een autonome bestuursinstelling van tweede categorie en moet ze haar begroting beheren in overeenstemming met deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten. Het dient opgemerkt dat de administratieve werklast die door deze reglementering wordt opgelegd bijzonder zwaar is voor een kleine instelling als BRUGEL.

Het beheersorgaan van BRUGEL heeft begin 2016 ook een toezichtsorgaan voor de boekhouders-schatbewaarders aangesteld en heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de directie Financiën van de GODB.

Aangezien BRUGEL een dotatie ontvangt, is het ook onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. Binnen de grenzen van de begrotingsordonnantie heeft de raad van bestuur beslist de overheidsopdrachten die door BRUGEL worden gegund aan het voorafgaand advies van de Inspecteur van Financiën te onderwerpen. De inventaris van de overheidsopdrachten wordt gepubliceerd op onze website en aan het Gewest meegedeeld, zoals vereist door de ordonnanties betreffende de transparantie en de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de mandatarissen.

In december 2019 heeft BRUGEL de nodige maatregelen genomen en geïnvesteerd in een extra module voor het IT-instrument voor budgettair en boekhoudkundig beheer om te voldoen aan de Europese richtlijn 2014/55/EU, betreffende de end-to-end elektronische verwerking van facturen. Sinds april 2020 kan BRUGEL facturen elektronisch ontvangen, indienen en valideren.

In 2020 heeft BRUGEL 655 facturen ontvangen, waarvan een derde, of 243 facturen, elektronische facturen waren en dus door leveranciers op het federale Mercurius-portaal werden verzonden. BRUGEL staat erop dat zijn leveranciers voortaan facturen in PEPPOL-formaat ontvangen (Europese norm voor e-facturering) en hoopt in de toekomst 90% van de facturen in elektronisch formaat op het Mercurius-platform te ontvangen.

Uitvoeringsrekening 31/12/2019 : Energie + Water

De toewijzing van de uitgaven en de uitvoeringspercentages per begrotingsartikel zijn in detail terug te vinden in de volgende tabel.

Vastleggingskrediet Ordonnantiekrediet
Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend
5.063.000 4.856.908 5.132.000 4.816.808
96 % 94 %


Compte d’exécution détaillé par secteur :

Vastleggingskrediet Ordonnantiekrediet
ENERGIE ENERGIE
Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend
3.968.242 3.782.269 3.931.038 3.774.684
95 % 96 %
WATER WATER
Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend
1.094.758 1.074.639 1.201.000 1.042.125
98 % 87 %
 

Het vastleggingspercentage is in 2020 opgelopen tot 96%.

Het saldo van 4% niet-vastgelegde middelen (een totaal van 205.000 euro) heeft betrekking op

  • enerzijds de personeelskosten als gevolg van de vertraging bij de goedkeuring van het personeelsstatuut van BRUGEL
  • anderzijds zijn de verplaatsingskosten, buitenlandse dienstreizen en seminaries niet voor 100% vastgelegd als gevolg van het door de covidcrisis opgelegde telewerken
  • de huurkosten voor de nieuwe verdieping zijn niet voor 100% vastgelegd, aangezien 6 maanden gratis huur zijn aangeboden

Het vereffeningspercentage bedroeg 94% in 2020. Dat is bijna 4% meer dan in 2019.

Het niet-vereffende saldo van 6% (een totaal van 314.447 euro) heeft betrekking op:

  • de personeelskosten als gevolg van de vertraging bij de goedkeuring van het personeelsstatuut van BRUGEL
  • een deel van de IT-onderhoudskosten die in december zijn vastgelegd en pas in 2021 zullen worden vereffend
  • 30% van de kosten voor de inrichting van de kantoren van de nieuwe verdieping zal in 2021 worden vereffend.
  • anderzijds zijn de verplaatsingskosten, buitenlandse dienstreizen en seminaries niet voor 100% vereffend als gevolg van het door de covidcrisis opgelegde telewerken
  • de externe IT-ontwikkeling voor de integratie van de tariefgegevens en het prijzenobservatorium heeft enige vertraging opgelopen; de vereffening van deze ontwikkelingen zal pas in 2021 plaatsvinden
  • de laatste Water-audit zal begin 2021 worden afgerond, zodat de vereffening pas in 2021 zal plaatsvinden
  • er was geen juridisch verweer met betrekking tot de tariefstudies, de geplande kosten voor juridische ondersteuning inzake de algemene voorwaarden van Vivaqua worden uitgesteld tot 2021.

De datum van de controle door het Rekenhof werd nog niet vastgesteld. Bijgevolg heeft het Rekenhof onze rekeningen nog niet onderzocht noch het definitieve rapport over de rekeningen opgesteld. De jaarrekeningen van BRUGEL en de bijlagen ervan werden overgemaakt aan de regering, evenals aan het Rekenhof en aan de verantwoordelijke voor de consolidatie van de Gewestelijke Entiteit voor 30/05/2021.

BRUGEL dient een begrotingsvoorstel in bij het Parlement en deelt dit mee, ter informatie, aan de minister die bevoegd is voor energie.

37% van de in 2020 ontvangen facturen zijn elektronische facturen.