Structuur
en personeel

BRUGEL is een publiekrechtelijke rechtspersoon en wordt geleid door een raad van bestuur met vijf bestuurders (waaronder een voorzitter) die door de regering zijn aangesteld en een mandaat hebben van vijf jaar, dat eenmaal kan worden hernieuwd.

Nadat BRUGEL twee jaar lang niet over een volledig gevormde raad van bestuur beschikte, heeft de regering op 5 maart 2020 twee nieuwe bestuurders aangesteld, onder wie een voorzitter. Zo komt het dat de heer Thibaut Georgin sinds 15 maart 2020 de raad van bestuur voorzit en dat mevrouw Ihsane Haouach op diezelfde datum de raad heeft versterkt.

Nu BRUGEL over een voltallige raad beschikt, heeft het leidinggevend team meteen zijn schouders gezet onder de uitdaging van de coronacrisis en heeft het zich vervolgens toegespitst op het uitwerken van een strategisch plan. De oefening werd afgerond op het einde van het jaar en er werden een visie, een opdracht, waarden en strategische doelstellingen voor de vier jaar van hun gemeenschappelijk mandaat uitgetekend.

Het team van raadgevers en assistenten

Om haar verplichtingen te kunnen naleven, beschikt BRUGEL over personeel dat onder hiërarchisch gezag staat van de raad van bestuur. De medewerkers van BRUGEL zouden onderworpen moeten zijn aan de reglementaire bepalingen van de statutaire en contractuele medewerkers van de Brusselse ION’s. De regering heeft echter de juridische lacune als gevolg van de opheffing van het statuut 2.0 in maart 2018 nog steeds niet weggewerkt. Deze juridische lacune brengt uiteraard heel wat problemen met zich mee, niet in het minst betreffende het personeelsbeheer van BRUGEL.

36 werkposten

Het door BRUGEL aangenomen personeelsplan voor de uitoefening van haar bevoegdheden voorzag in 2019-2020 in 38,10 VTE’s (voltijdse equivalenten), goed voor 40 werkposten. Uiteindelijk kon BRUGEL, als gevolg van personeelsverschuivingen (twee ontslagnames en een pensionering, gecompenseerd door 7 contractuele aanwervingen), rekenen op 34,1 VTE in 2020, goed voor 36 werkposten. Bepaalde geplande posten konden niet worden ingevuld omdat het statuut dat nog niet toestond (adjunct-directeur), of omdat de noodzaak zich nog niet liet voelen (een versterking voor de dienst beschermde klanten, een andere voor de waterbemiddelingsdienst en een laatste voor de logistieke ondersteuning).

BRUGEL hecht veel belang aan opleidingen; de coronacrisis vormde evenwel een belemmering voor de organisatie ervan. Hoe dan ook, de medewerkers genoten gemiddeld 22 uur opleiding in 2020, zonder de seminaries of opleidingen in avondcursus mee te tellen. Vijf medewerkers volgen een voortgezette avondopleiding met steun van BRUGEL.

Behalve voor enkele specifieke functies (in het bijzonder het onthaal) en de recent aangeworven medewerkers, deden alle medewerkers van BRUGEL al een of twee dagen per week aan telewerk vóór de veralgemeende lockdown. Daarom verliep de omschakeling naar 100% telewerk erg vlot.


Het personeelsbestand van BRUGEL is erg divers:

58% vrouwen
83% Franstaligen
42% mannen
17% Nederlandstaligen

Leeftijdsinterval

  20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65
6 8 31 33 8 3 8 0 3

Taskforce coronavirus

Om de onvoorziene gebeurtenissen en gevolgen van de coronacrisis beter te kunnen aanpakken, heeft BRUGEL een interne taskforce opgericht met het oog op de coördinatie van de acties die voor haar personeel moeten worden geïmplementeerd. Deze taskforce bestond uit de coördinator, de hr-adviseur en de preventieadviseur, het hoofd van de juridische dienst, de communicatieadviseur en het diensthoofd Hernieuwbare energie. De initiatieven van de taskforce hadden zowel betrekking op verplichte acties, zoals het plan voor de continuïteit van de dienstverlening, gevolgd door de achtereenvolgende plannen betreffende de opheffing van de lockdown en de dienstnota’s die eruit voortvloeiden, als op acties voor informatieverstrekking, bewustmaking, ondersteuning of opleiding van het personeel. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het ondersteunen van het moreel en de onderlinge samenhang van de teams via talrijke informele initiatieven (BRUchallenGEL, kanaal Teams Social talk, coffee corner/virtuele afterwork, challenges enz.).

Onafhankelijke instelling

De bestuurders en het personeel van BRUGEL vragen of aanvaarden geen rechtstreekse instructies van overheden of andere publieke of private entiteiten.


Organogram 31/12/2020