Acties in samenwerking met
de marktspelers

Om haar opdrachten te kunnen uitvoeren, onderhoudt BRUGEL doorheen het jaar een constructieve dialoog met de vele spelers in de sector. Doel: de evoluties van de markt en haar praktijken beheersen.


FORBEG

BRUGEL maakt deel uit van FORBEG, het forum van de Belgische regulatoren voor elektriciteit en gas dat de vier regulatoren van het land (BRUGEL, CREG, CWaPE en VREG) samenbrengt. Zes keer per jaar vinden plenaire vergaderingen plaats waarop de voorzitters, directeurs of gedelegeerd bestuurders van de verschillende regulatoren aanwezig zijn. De regulatoren hebben zo een gezamenlijk standpunt ingenomen voor een evenwichtige behandeling van het beheer van onbetaalde facturen.

Bovendien komen verschillende deskundigen bijeen in talrijke werkgroepen om ervaringen uit te wisselen en hun standpunten te stroomlijnen. In 2020 vonden heel wat gesprekken plaats over tariefsimulatoren, prijsmonitoring en het specifieke sociale tarief, en is er ook voortdurend nagedacht over de flexibiliteitsproducten.


ATRIAS

BRUGEL neemt vrijwillig deel aan de gesprekken binnen ATRIAS, de gemeenschappelijke dochteronderneming van de distributienetbeheerders. BRUGEL werd uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan het marktcomité en de stuurgroep.


Ontmoetingen met de leveranciers

In 2020 heeft BRUGEL naar aanleiding van de covid-crisis een nauwlettende monitoring van de leveranciers uitgevoerd om hun financiële gezondheid en het beheer van de klantenschulden te analyseren. Talrijke besprekingen hebben het ook mogelijk gemaakt de systeemrisico’s voor de sector beter in kaart te brengen en reddingsmaatregelen te overwegen.


Vergaderingen met SIBELGA

Om een beter beeld te krijgen van de realiteit op het terrein, organiseren BRUGEL en SIBELGA (de distributienetbeheerder) maandelijkse vergaderingen om actuele dossiers, behandelde klachten, de toepassing van de reglementaire bepalingen of de wetswijzigingen te bespreken.


Deelname aan het overleg Staat-Gewest

In het kader van CONCERE/ENOVER, het overlegorgaan tussen de gewesten en de staat, nam BRUGEL deel aan de werkgroep die het federaal technisch reglement en de implementatie van de Europese codes behandelt.


Samenwerking met de federale Ombudsdienst voor Energie

Als de verbruiker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor bemiddeling kiest, wordt de klacht door de Ombudsdienst behandeld. Vraagt de klagende partij daarentegen een bindende interventie, dan neemt de Geschillendienst van BRUGEL het dossier op zich. BRUGEL werkt ook samen met de OE wanneer die advies vraagt of meer algemene opheldering wenst over bepaalde wetteksten.


Relatie met Leefmilieu Brussel (LB)

Drie tot vier keer per jaar organiseren LB en BRUGEL coördinatievergaderingen over onderwerpen in verband met de energiemarkten. Tijdens deze vergaderingen wordt ingegaan op het voorbereidend reglementair werk dat de energieadministratie uitvoert en de initiatieven die BRUGEL wil nemen. Daarnaast wordt eraan gedacht om soortgelijke bijeenkomsten over de watersector te houden.


Relatie met de sociale instanties

De teams van BRUGEL staan regelmatig in contact met de diverse sociale instanties. Zo nemen ze deel aan de vergaderingen van het Waakzaamheidsnetwerk en ontmoeten ze regelmatig OCMW-vertegenwoordigers. Die contacten geven BRUGEL meer inzicht in de dagelijkse realiteit van de kwetsbare bevolkingsgroepen, stellen haar in staat om de evoluties in de wetgeving te presenteren en helpen haar vragen in verband met individuele dossiers te behandelen.


Contact met de vrederechters

Met het oog op een beter begrip van de procedures en hun impact op de afsluiting van de verbruikers in geval van wanbetaling, ontmoet BRUGEL regelmatig vrederechters. Hoewel deze constructieve besprekingen enigszins zijn opgeschort als gevolg van de covid-crisis, zorgen ze toch voor een verhoogd wederzijds begrip.


Openbare raadplegingen

Eveneens met het doel elkaars standpunt in verband met de behandelde problematiek beter te begrijpen, onderwerpt BRUGEL haar ontwerpadviezen of studies op eigen initiatief aan een openbare of beperkte raadpleging, evenals de documenten die verplicht ter raadpleging moeten worden voorgelegd, zoals de tariefmethodologie of, recenter, de investeringsplannen. In 2020 werden niet minder dan acht raadplegingen georganiseerd. De raadplegingen over de investeringsplannen van SIBELGA en ELIA gingen gepaard met een informatievergadering, waardoor er meer tussenkomsten mogelijk werden gemaakt. BRUGEL is van plan deze inspanning vol te houden door te zorgen voor vulgariserende nota’s om deze bijeenkomsten nog constructiever te maken. Met de lockdown zijn webinars meer en meer ingeburgerd, wat het gemakkelijker maakt korte presentaties of vraag-en-antwoordsessies te organiseren, zodat de informatie vlotter wordt uitgewisseld met de betrokken partijen.


Spelers in de watersector

Uitgaande van haar nieuwe bevoegdheden inzake de watersector wil BRUGEL met de spelers binnen deze sector sterke relatie opbouwen en heeft daarom de frequentie van de contacten met deze actoren en Leefmilieu Brussel verhoogd.

BRUGEL is tevens volwaardig lid geworden van de WAREG (European Water Regulators). Deze vereniging groepeert een groot aantal waterregulatoren in diverse landen en regio’s in Europa. Ze heeft als ambitie de gemeenschappelijke doelstellingen van de regulatoren inzake de specifieke problemen, uitdagingen en omstandigheden binnen de watersector te ontwikkelen. Het lidmaatschap van BRUGEL heeft dus tot doel nog meer inzicht te krijgen in de uitdagingen voor de watersector op Europees niveau.