Opvallende feiten
2020
Januari

 • BruSim, onze tariefsimulator, werd volledig vernieuwd.
 • BRUGEL lanceert twee openbare raadplegingen : de ene over de noodleveranciersregeling en de andere over de ontwerpen van tariefmethodologieën voor de watersector.

 
Februari

 • Lancering van een openbare raadpleging over het voorstel tot wijziging van de technische reglementen elektriciteit en gas.

 
Maart

 • Thibaut Georgin wordt de nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur van BRUGEL. De Regering heeft ook mevrouw Ihsane Haouach benoemd tot bestuurder gespecialiseerd in energie. De raad van bestuur is compleet.

 • BRUGEL produceert twee nieuwe video-animaties die uitleggen waarvoor een methodologie en een tariefvoorstel worden gebruikt, maar ook welke kosten voor de tarieven in aanmerking worden genomen.
 • Bekendmaking van het advies 296 in verband met de wijziging van de elektriciteitsordonnantie en de gasordonnantie met het oog op de omzetting van het ‘Clean Energy Package’. Aan de hand van dit advies doet BRUGEL aanbevelingen in verband met de omzetting van het ‘Clean Energy Package’ in de Brusselse wetgeving.

 
APRIL

 • BRUGEL lanceert een openbare raadpleging over de invoering van slimmemetersystemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Publicatie van de twee tarief­methodologieën voor de watersector.

 
MEI

 • Tijdelijke uitbreiding van het statuut van beschermde klant om oplossingen te vinden voor de Brusselse consumenten die moeilijkheden ondervinden om hun elektriciteits- en gasfacturen te betalen ten gevolge van de gezondheidscrisis.
 • BRUGEL communiceert actief op sociale netwerken met Brusselse consumenten en zelfstandigen om de uitbreiding van het statuut van beschermde klant bekend te maken.

 
JUNI

 • Publicatie van het jaarverslag van 2019. Dit rapport blikt terug op de markantste feiten van het jaar 2019: het Clean Energy Package, de nieuwe tariefmethodologieën voor elektriciteit en gas, maar ook voor water, en de nieuwe distributietarieven voor elektriciteit en gas.

 • BRUGEL lanceert vier nieuwe openbare raadplegingen: over de investeringsplannen van Elia, de investeringsplannen van Sibelga, de hervorming van de regulering van de leveringsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op WKK-installaties.

 
JULI

 • BRUGEL organiseert haar eerste webinar om de investeringsplannen van SIBELGA voor te stellen in het kader van een openbare raadpleging die op 24 juni 2020 van start ging.
 • In het kader van de strategie van de Brusselse regering betreffende het ter beschikking stellen van het opladen van elektriciteit, heeft BRUGEL haar technische deskundigheid en systeemexpertise op tafel gelegd om de beste implementatiemodellen te identificeren.
 • Publicatie van de thematische verslagen die een aanvulling vormen op de samenvattende versie van het jaarverslag dat eind juni 2020 werd gepubliceerd.
 • BRUGEL staat een eerste afwijking toe op de markt- en tariefregels. En dat in het kader van het innoverende project ‘Les Bambins’. ‘Les Bambins’ is een project rond een hernieuwbare energiegemeenschap waarbij elektriciteit, opgewekt via fotovoltaïsche installaties op de daken van een school en van een particuliere prosument, wordt gedeeld.

 
AUGUSTUS

 • BRUGEL stelt nieuwe vermenig­vuldigings­coëfficiënten voor die op fotovoltaïsche installaties zijn toegepast. Deze dienen als basis om een forfaitair rendement te handhaven van 7 jaar voor deze installaties.

 
SeptembER

 • Publicatie van het voorstel 26 met betrekking tot de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op warmtekrachtkoppeling in collectieve huisvesting. BRUGEL stelt voor om de vermogenscategorieën aan te passen.
 • Ter gelegenheid van de inhuldiging van de installatie van zonnepanelen op het dak van Gare Maritiem Station op de site van Tour & Taxis had Thibaut Georgin, voorzitter van BRUGEL, de gelegenheid om van gedachten te wisselen met Zijne Majesteit Koning Filip tijdens een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de fotovoltaïsche energie in Brussel.

 
OKtobER

 • Release van een nieuwe video-animatie met alle nuttige informatie om onze prijsvergelijkingstool te gebruiken.

 
NovembER

 • Lancering van een mediacampagne om mensen eraan te herinneren hoe belangrijk het is om de elektriciteits- en gasleveranciers die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met elkaar te vergelijken om te besparen op hun energiefactuur!

 
DEcembER

 • BRUGEL stelt haar visie en strategisch plan 2020-2024 voor. Thibaut Georgin, voorzitter van BRUGEL, licht het reflectiewerk toe van de voltallige raad van bestuur (Isabelle Chaput, Ihsane Haouach, Eric Mannès en Kevin Welch), na dialoog met de stakeholders.

 • Naar aanleiding van de openbare raadpleging over verbonden meters, organiseert BRUGEL een webinar om de resultaten van deze raadpleging, de resultaten van de studie evenals haar eindadvies over dit thema voor te stellen.
 • Onze dataset voor hernieuwbare energie heeft een nieuwe look gekregen. Deze bevat nu ook informatie over het productiepark voor groene stroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook een volledig overzicht van de dynamiek van de markt voor Groenestroomcertificaten.